• Hiermede hebben wij het genoegen u te kunnen uitnodigen tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering (juli 2022 t/m juni 2023) welke gehouden zal worden op: Donderdag 23 november 2023 aanvang 20.30 uur

  Deze vergadering zal plaatsvinden in ons paviljoen. Indien op het vastgestelde tijdstip het vereiste stemgerechtigde aantal leden niet aanwezig is, zal om 21.00 uur op dezelfde plaats een 2e algemene ledenvergadering worden gehouden, welke vergadering, ongeacht het aantal stemgerechtigde leden, rechtsgeldig is.

  DE AGENDA

  1. De opening.

  2. Mededelingen en ingekomen stukken.

  3. Vaststellen notulen november 2022 liggen ter inzage in de kantine en vanaf 16

  november bij de secretaris op te vragen.

  4. Jaarverslag secretaris.

  5. Jaarverslag penningmeester.

  6. Verslag kascontrole commissie

  7. Begroting en financieel jaarverslag.*

  8. Verkiezing bestuur.**

  9. Benoeming diverse commissies.

  10. Verslag Stichting Steunfonds VVJ.

  11. Wat verder ter tafel komt/rondvraag ***

  12. Sluiting.

   

  * 7. Begroting en financieel jaarverslag vanaf donderdag 16 november ter inzage bij de penningmeester.

   **8. Verkiezing bestuur: John Heimensen en Raimond Hulst zijn aftredend en herkiesbaar. Paul Smeulders is aftredend en niet herkiesbaar. Nieuwe bestuursleden aanmeldingen: Sebastiaan van Beers en Cor Keiman. Tegenkandidaten kunnen zich schriftelijk melden bij de secretaris tot 7 x 24 uur voor aanvang van de jaarvergadering.

   *** 11. Wat verder ter tafel komt / rondvraag Graag uw vraag voor 16 november via bijgaand formulier inleveren bij één van onze bestuursleden of mailen naar annemiekcamu@casema.nl.