• UITNODIGING UITNODIGING UITNODIGING

   

  Hiermede hebben wij het genoegen u te kunnen uitnodigen tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering (combinatie juli 2019/2020 t/m juni 2021) welke gehouden

  zal worden op :

   

  Woensdag 18 mei aanvang 20.30 uur

   

  Deze vergadering zal plaatsvinden in ons paviljoen. Indien op het vastgestelde tijdstip het vereiste stemgerechtigde aantal leden niet aanwezig is, zal om 21.00 uur op dezelfde plaats een 2e algemene ledenvergadering worden gehouden, welke vergadering, ongeacht

  het aantal stemgerechtigde leden, rechtsgeldig is.

   

  DE AGENDA

  1.         De opening.

  2.         Mededelingen en ingekomen stukken.

  3.         Vaststellen notulen 2019 liggen ter inzage in de kantine en vanaf 11 mei bij de secretaris op te vragen.

  4.         Jaarverslag secretaris.

  5.         Jaarverslag penningmeester.

  6.         Verslag kascontrole commissie

  7.         Begroting en financieel jaarverslag.*

  8.         Verkiezing bestuur.**

  9.         Benoeming diverse commissies.

  10.       Verslag Stichting Steunfonds VVJ.

  11.       Wat verder ter tafel komt/rondvraag ***

  12.       Sluiting.

   

  * 7.      Begroting en financieel jaarverslag vanaf donderdag 11 mei

  ter inzage bij de penningmeester.

  **8.     Verkiezing bestuur: John Heimensen en Raimond Hulst zijn aftredend en

  herkiesbaar.

  *** 11. Wat verder ter tafel kom / rondvraag

   

  Graag uw vraag voor 11 mei via bijgaand formulier inleveren bij één van onze

  bestuursleden of mailen naar annemiekcamu@casema.nl.

 • Invulformulier ledenvergadering 18 mei 2022

  Beste leden,

  Met dit invulformulier willen wij graag onze ledenvergadering van 18 mei aanstaande goed voorbereiden. We kunnen dan de vragen per onderwerp verzamelen en mogelijk meteen beantwoorden waardoor we kort en bondig kunnen vergaderen. Natuurlijk blijft er na de ledenvergadering nog een mogelijkheid om een korte vraag te stellen.

   

  Mijn vraag en/of opmerking heeft betrekking op:

  • Het bestuur
  • Het secretariaat
  • De penningmeester (financieel)
  • Sponsorcommissie
  • Activiteitencommissie
  • Jeugdcommissie
  • Leden/lidmaatschap
  • Materialen en voorzieningen
  • Gebouwen en terreinen
  • Website
  • Stichting steunfonds VVJ
  • Anders namelijk ………………..

   

  Kruis je keuze aan:

  Ik heb de volgende vraag hierover:

   

   

   

  • Mijn naam is: __________________________________
  • Ik blijf graag anoniem

   

   

  Dank voor de moeite. Alleen samen kunnen we onze vereniging laten bloeien.

  Lever dit formulier svp in voor 11 mei aanstaande bij een van onze bestuursleden of mail je vraag naar annemiekcamu@casema.nl .

  Volledigheidshalve treffen jullie dit formulier ook aan op onze website. Daar mag je natuurlijk ook je vraag doorgeven.