• Uitnodiging en Agenda Jaarvergadering

  UITNODIGING UITNODIGING UITNODIGING

   

  Hiermede hebben wij het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering welke gehouden zal worden op :

   

  woensdag 28 november 2018 aanvang 20.30 uur

   

  Deze vergadering zal plaatsvinden in ons paviljoen. Indien op het vastgestelde tijdstip het vereiste stemgerechtigde aantal leden niet aanwezig is, zal om 21.00 uur op dezelfde plaats een 2e algemene ledenvergadering worden gehouden, welke vergadering, ongeacht het aantal stemgerechtigde leden, rechtsgeldig is.

   

  DE AGENDA

   

  1 De opening.

  2 Mededelingen en ingekomen stukken.

  3 Vaststellen notulen 2017 vanaf 15 november bij de secretaris op te vragen.

  4 Jaarverslag secretaris.

  5 Jaarverslag penningmeester.

  6 Verslag kascontrole commissie

  7 Begroting en financieel jaarverslag.*

  8 Verkiezing bestuur.**

  9 Benoeming diverse commissies.

  10 Verslag Stichting Steunfonds VVJ.

  11 Wat verder ter tafel komt.

  12 Rondvraag.

       Huldiging jubilarissen waaronder ons oudste lid 65 jaar lidmaatschap

  13 Sluiting.

   

  *7 Begroting en financieel jaarverslag een week voor de vergadering ter inzage bij de penningmeester.

  **8 Verkiezing bestuur,aftredend en herkiesbaar: Paul Smeulders, Gert-Jan Berghorst en Annemieke Camu.

   

   

  Tegenkandidaten dienen door tenminste vijf leden te worden voorgedragen en wel 2x 24 uur voor aanvang van de jaarvergadering met een schriftelijke bereidsheidsverklaring bij de secretaris.

  Uw aanwezigheid wordt door het bestuur zeer op prijs gesteld.