• Voetbalvereniging V.V.J.

  Sportpark Overvecht-Noord

  Secretariaat: Van Hoornekade 28

  3554 AW Utrecht

  (06) – 24196140

  annemiekcamu@casema.nl

  www.vvjutrecht.nl

   

   UITNODIGING UITNODIGING UITNODIGING 

  Hiermede hebben wij het genoegen u te kunnen uitnodigen tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering (combinatie 2019/2020) welke gehouden zal worden op :

  Woensdag 17 november 2021 aanvang 20.30 uur 

  Deze vergadering zal plaatsvinden in ons paviljoen. Indien op het vastgestelde tijdstip het vereiste stemgerechtigde aantal leden niet aanwezig is, zal om 21.00 uur op dezelfde plaats een 2e algemene ledenvergadering worden gehouden, welke vergadering, ongeacht

  het aantal stemgerechtigde leden, rechtsgeldig is.

  DE AGENDA

  1.         De opening.

  2.         Mededelingen en ingekomen stukken.

  3.         Vaststellen notulen 2018 liggen ter inzage in de kantine en vanaf

              5 november bij de secretaris op te vragen.

  4.         Jaarverslag secretaris.

  5.         Jaarverslag penningmeester.

  6.         Verslag kascontrole commissie

  7.         Begroting en financieel jaarverslag.*

  8.         Verkiezing bestuur.**

  9.         Benoeming diverse commissies.

  10.       Verslag Stichting Steunfonds VVJ.

  11.       Wat verder ter tafel komt/rondvraag ***

  12.       Sluiting.

   

               * 7.      Begroting en financieel jaarverslag een week voor de vergadering

                           ter inzage bij de penningmeester.

               **8.     Verkiezing bestuur: John Heimensen en Raimond Hulst zijn aftredend

                            en herkiesbaar.

               *** 11. Wat verder ter tafel komt / rondvraag

                            Graag uw vraag voor 8 november via bijgaand formulier inleveren bij één

                            van onze bestuursleden of deponeer deze in de bus in de kantine.                                                                                        

   

 • Invulformulier ledenvergadering 17  november 2021                                                                  

  Beste leden,

  Met dit invulformulier willen wij graag onze ledenvergadering van 17 november aanstaande goed voorbereiden. We kunnen dan de vragen per onderwerp verzamelen en mogelijk meteen beantwoorden waardoor we kort en bondig kunnen vergaderen. Natuurlijk blijft er na de ledenvergadering nog een mogelijkheid om een korte vraag te stellen.

                                                                                                                                                

  Mijn vraag en/of opmerking heeft betrekking op:

  • Het bestuur
  • Het secretariaat
  • De penningmeester (financieel)
  • Sponsorcommissie
  • Activiteitencommissie
  • Jeugdcommissie
  • Leden/lidmaatschap
  • Materialen en voorzieningen
  • Gebouwen en terreinen
  • Website
  • Stichting steunfonds VVJ
  • Anders namelijk ………………..

  Kruis je keuze aan:

                                                                                                                                               

  Ik heb de volgende vraag hierover:

                                                                                                                                               

                                                                                                                                               

                                                                                                                                               

                                                                                                                                               

   

  • Mijn naam is: __________________________________
  • Ik blijf graag anoniem

   Dank voor de moeite. Alleen samen kunnen we onze vereniging laten bloeien.

  Lever dit formulier svp in voor 8 november aanstaande bij een van onze bestuursleden of deponeer deze in de bus in de kantine.

  Volledigheidshalve treffen jullie dit formulier ook aan op onze website. Daar mag je natuurlijk ook je vraag doorgeven.