•  

  Geboortejaar

  Bedrag

  Senioren

   

   € 215,=

  JO7

  2017

   € 134,=

  JO8

  2016

   € 134,=

  JO9

  2015

   € 134,=

  JO10

  2014

   € 134,=

  JO11

  2013

   € 144,=

  JO12

  2012

   € 144,=

  JO13

  2011

   € 144,=

  JO14

  2010

   € 148,=

  JO15

  2009

   € 148,=

  JO16

  2008

   € 158,=

  JO17

  2007

   € 158,=

  JO18

  2006

   € 168,=

  JO19

  2005

   € 168,=

  Niet-spelende leden

   

   € 50,=

  Kaderleden

   

   € 35,=

  Inschrijfkosten

   

   € 15,=

 • Lidmaatschap/opzeggen lidmaatschap:

  Het lidmaatschap wordt altijd aangegaan voor het gehele seizoen en loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

  Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk worden beëindigd.

  Dit is helaas nodig omdat het soms voorkomt dat leden (of hun ouders/verzorgers) in de veronderstelling zijn het lidmaatschap te hebben opgezegd, terwijl hun opzegging niet bij de ledenadministratie doorgekomen is. Dit zorgt voor vervelende toestanden bij de inning van (achterstallige) contributie. Om die reden neemt de ledenadministratie uitsluitend opzeggingen in behandeling die schriftelijk binnen komen.

  Schriftelijke opzegging dient uiterlijk 15 juni bij de secretaris binnen te zijn.

  Indien overschrijving naar een andere vereniging wordt gevraagd, dient eerst, als die er is, de achterstallige contributie te zijn voldaan, alvorens overschrijving kan worden verleend. Ook dienen alle verenigingseigendommen te zijn ingeleverd alvorens een overschrijving wordt goedgekeurd. Bij de K.N.V.B. wordt dan een financiele blokkade opgelegd.

  Leden die bedanken en eventueel achterstallige contributie niet voldoen, worden wegens wanbetaling geroyeerd, dit wordt tevens aan de KNVB doorgegeven.

  Schriftelijke opzegging kan worden gedaan ter attentie van de ledenadministratie/secretaris van de vereniging, t.w.:  

  Mevrouw A. Camu
  Van Hoornekade 28, 3554 AW Utrecht
  Email: annemiekcamu@casema.nl       

  Mondelinge opzegging/mededeling aan leiders of ‘iemand’ van de club worden niet geaccepteerd!

  Te laat of niet opzeggen:

  Bij opzegging na 15 juni maar vóór 1 augustus is het opzeggende lid minimaal de helft van de contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd. Geschiedt de opzegging na 1 augustus, dan wordt het volledige contributiebedrag voor het nieuwe seizoen in rekening gebracht.

  Aanmelden als lid:

  Je kunt je als lid of donateur aanmelden door contact op te nemen met de secretaris Annemiek Camu. Je moet hiervoor een inschrijfformulier invullen wat op te vragen is bij het secretariaat van de club of via het volgende emailadres;

  Email: annemiekcamu@casema.nl       

  Kom je van een andere vereniging laat dit dan weten.

  Je dient akkoord te gaan met de huisregels van V.V.J..
  Het inschrijfgeld bedraagt €.15,00 wat direct afgerekend dient te worden bij het secretariaat.

  Na het invullen van het inschrijfformulier (vergeet hierop je emailadres en telefoonnummer niet te vermelden!), zet je een handtekening op het inschrijfformulier en ben je lid of donateur geworden van de vereniging V.V.J..

  Dit betekent ook dat je vanaf dat moment contributie moet gaan betalen. De incasso hiervoor hebben wij uitbesteed aan “Nikki Online”. Hoe zij dat precies doen vind je terug bij “Betalen van de contributie”.

  Ieder spelend of stemgerechtigd lid wordt automatisch lid van de KNVB. Vragen over de ledenadministratie kun je mailen naar annemiekcamu@casema.nl 

  Tussentijdse aanmelding lidmaatschap

  Voor een aanmelding vóór 1 januari van het lopende seizoen is men altijd de volledige contributie verschuldigd. Bij een aanmelding na 1 januari van het lopende seizoen zal de helft van de contributie in rekening worden gebracht. Tevens zal het door het bestuur vastgestelde bedrag voor inschrijving- en administratiekosten van de vereniging, alsmede de kosten van inschrijving van de KNVB, in rekening worden gebracht.

  Contributie

  Alle spelende, niet spelende en/ of donateurs zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van de contributie.

  Elk bestuurslid betaalt minimaal het contributiebedrag van een donateur.

  Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

  Indien aan een spelend lid een dispensatie naar een jongere of oudere leeftijdsgroep is toegekend, geldt nog steeds de contributie van de oorspronkelijke leeftijdsgroep.

  De contributie is verschuldigd voor het hele seizoen.

  Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

  Contributie kan betaald worden met een UPas.

  Bij tussentijds stoppen met voetballen blijft de contributie voor het hele seizoen gehandhaafd.

  Contributie 2023_/ 2024

   

  Geboortejaar

  Bedrag

  Senioren

   

   € 215,=

  JO7

  2017

   € 134,=

  JO8

  2016

   € 134,=

  JO9

  2015

   € 134,=

  JO10

  2014

   € 134,=

  JO11

  2013

   € 144,=

  JO12

  2012

   € 144,=

  JO13

  2011

   € 144,=

  JO14

  2010

   € 148,=

  JO15

  2009

   € 148,=

  JO16

  2008

   € 158,=

  JO17

  2007

   € 158,=

  JO18

  2006

   € 168,=

  JO19

  2005

   € 168,=

  Niet-spelende leden

   

   € 50,=

  Kaderleden

   

   € 35,=

  Inschrijfkosten

   

   € 15,=

  Contributie Senioren € 215,00

  Contributie niet spelend lid* €.50,00

  Contributie donateur €.35,00

  *Niet spelend lid heeft stemrecht en mag trainen.

  Voor actieve spelers en de stemgerechtigde leden (zijnde niet spelende leden) is in de verenigingscontributie een contributie aan de KNVB inbegrepen.

  Betalen van de contributie:

  Het innen van de contributie voor spelende leden wordt door Nikki Online gedaan.

  Hiervoor wordt in augustus/september aan alle spelende leden en/of de ouders van spelende jeugdleden een nieuwsbrief gemaild of gestuurd waarin wordt uitgelegd hoe de contributie-inning door Nikki Online in zijn werk gaat en wat daarvoor gedaan moet worden.

  Je hebt de mogelijkheid om de contributie in één keer of in termijnen te betalen.

  Voor het in termijnen betalen van de contributie rekent Nikki Online administratiekosten. Dit is in totaal 10% van het contributiebedrag met een maximum van €.19,00.

  Het bestuur van V.V.J. zal ten behoeve van de inning van de contributie de persoonsgegevens overdragen aan Nikki-Online. Deze gegevens zullen door Nikki-Online niet worden doorgegeven aan derden. Wil je hier meer over weten dan kun je op de website van Nikki-Online kijken voor meer informatie met betrekking tot de A.V.G.

  Bij een contributieachterstand van twee maanden of meer kan het bestuur besluiten het lid een speelverbod op te leggen. Dit wordt ook doorgegeven aan de K.N.V.B.

  Bij het niet betalen van de contributie behoudt de vereniging zich tevens het recht om de vordering tot betaling over te dragen aan een incassobureau en zullen alle kosten welke hieraan verbonden zijn voor rekening komen van het betreffende lid.

  Boetes

  Wekelijks ontvangt de vereniging van de KNVB een overzicht van individuele tuchtzaken en verenigingstuchtzaken. Op het overzicht individuele tuchtzaken staat per lid de aard van de tuchtzaak en de administratiekosten die daaraan zijn verbonden. Deze administratiekosten worden door de KNVB direct in rekening gebracht aan de vereniging en de vereniging zal deze kosten in rekening brengen bij het betreffende lid.

  Schorsing

  Het bestuur behoudt, in het geval van niet tijdig betalen van contributie en/of boetes, altijd het recht tot schorsing van het desbetreffende lid.

  Verhuizen

  Bericht van verhuizing moet altijd doorgegeven worden aan de secretaris van de vereniging:

  Mevrouw A. Camu.
  Van Hoornekade 28, 3554 AW Utrecht
  Email: annemiekcamu@casema.nl

  Het verenigingsbestuur is gerechtigd uit billijkheidsoverwegingen van bovenstaande regels af te wijken, bijvoorbeeld in gevallen van ernstige ziekte of langdurige blessures.

  Bestuur V.V.J.