• Senioren
  • JO7
  • JO8
  • JO9
  • JO10
  • JO11
  • JO12
  • JO13
  • JO14
  • JO15
  • JO16
  • JO17
  • JO18
  • JO19
  • Niet-spelende leden
  • Kaderleden
  • Inschrijfkosten
  •  
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003

   

  • € 200,=
  • € 119,=
  • € 119,=
  • € 119,=
  • € 119,=
  • € 129,=
  • € 129,=
  • € 129,=
  • € 133,=
  • € 133,=
  • € 143,=
  • € 143,=
  • € 153,=
  • € 153,=
  • € 50,=
  • € 35,=
  • € 15,=
 • Lidmaatschap/opzeggen lidmaatschap:

  Het lidmaatschap wordt altijd aangegaan voor het gehele seizoen en loopt van 1 juli tot en met 30 juni.  

  Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk worden beëindigd.  

  Dit is helaas nodig omdat het soms voorkomt dat leden (of hun ouders/verzorgers) in de veronderstelling zijn het lidmaatschap te hebben opgezegd, terwijl hun opzegging niet bij de ledenadministratie doorgekomen is. Dit zorgt voor vervelende toestanden bij de inning van (achterstallige) contributie. Om die reden neemt de ledenadministratie uitsluitend opzeggingen in behandeling die schriftelijk binnen komen.

  Schriftelijke opzegging dient uiterlijk 15 juni bij de secretaris binnen te zijn.

  Indien overschrijving naar een andere vereniging wordt gevraagd, dient eerst, als die er is, de achterstallige contributie te zijn voldaan, alvorens overschrijving kan worden verleend. Ook dienen alle verenigingseigendommen te zijn ingeleverd alvorens een overschrijving wordt goedgekeurd.

  Leden die bedanken en eventueel achterstallige contributie niet voldoen, worden wegens wanbetaling geroyeerd, dit wordt tevens aan de KNVB doorgegeven.

  Schriftelijke opzegging kan worden gedaan ter attentie van de ledenadministratie/secretaris van de vereniging, t.w.:  

  Mevrouw A. Camu

  Van Hoornekade 28, 3554 AW Utrecht

  Email: annemiekcamu@casema.nl 

  Mondelinge opzegging/mededeling aan leiders of ‘iemand’ van de club worden niet geaccepteerd!

  Te laat of niet opzeggen:

  Bij opzegging na 15 juni maar vóór 1 augustus is het opzeggende lid minimaal de helft van de contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd. Geschiedt de opzegging na 1 augustus, dan wordt het volledige contributiebedrag voor het nieuwe seizoen in rekening gebracht.

  Aanmelden als lid: 

  Je kunt je als lid of donateur aanmelden door contact op te nemen met de secretaris Joke Camu. Je moet hiervoor een inschrijfformulier invullen wat op te vragen is bij het secretariaat van de club of via het volgende emailadres;

  Email: annemiekcamu@casema.nl 

  Kom je van een andere vereniging laat dit dan weten.

  Je dient akkoord te gaan met de huisregels van V.V.J..
  Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00 wat direct afgerekend dient te worden bij het secretariaat.

  Na het invullen van het inschrijfformulier (vergeet hierop je emailadres en telefoonnummer niet te vermelden!), zet je een handtekening op het inschrijfformulier en ben je lid of donateur geworden van de vereniging V.V.J..

  Dit betekent ook dat je vanaf dat moment contributie moet gaan betalen. De incasso hiervoor hebben wij uitbesteed aan “Nikki Online”. Hoe zij dat precies doen vind je terug bij “Betalen van de contributie”.

  Ieder spelend of stemgerechtigd lid wordt automatisch lid van de KNVB. Vragen over de ledenadministratie kun je mailen naar annemiekcamu@casema.nl  t.a.v. Annemiek Camu.

  Tussentijdse aanmelding lidmaatschap

  Voor een aanmelding vóór 1 januari van het lopende seizoen is men altijd de volledige contributie verschuldigd. Bij een aanmelding na 1 januari van het lopende seizoen zal de helft van de contributie in rekening worden gebracht. Tevens zal het door het bestuur vastgestelde bedrag voor inschrijving- en administratiekosten van de vereniging, alsmede de kosten van inschrijving van de KNVB, in rekening worden gebracht.

  Contributie

  Alle spelende, niet spelende en/ of donateurs zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van de contributie.

  Elk bestuurslid betaalt minimaal het contributiebedrag van een donateur.

  Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

  Indien aan een spelend lid een dispensatie naar een jongere of oudere leeftijdsgroep is toegekend, geldt nog steeds de contributie van de oorspronkelijke leeftijdsgroep.

  De contributie is verschuldigd voor het hele seizoen.

  Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

  Contributie kan betaald worden met een UPas.

  Bij tussentijds stoppen met voetballen blijft de contributie voor het hele seizoen gehandhaafd. 

  Contributie 2021/2022  
       
  Competitie geboortejaar Totaal 2021/2022
  JO7 2015 € 119,00
  JO8 2014 € 119,00
  JO9 2013 € 119,00
  JO10 2012 € 119,00
  JO11 2011 € 129,00
  JO12 2010 € 129,00
  JO13 2009 € 129,00
  JO14 2008 € 133,00
  JO15 2007 € 133,00
  JO16 2006 € 143,00
  JO17 2005 € 143,00
  JO18 2004 € 153,00
  JO19 2003 € 153,00

  Contributie Senioren € 200,00

  Contributie niet spelend lid* €.50,00

  Contributie donateur €.35,00

  *Niet spelend lid heeft stemrecht en mag trainen.

  Voor actieve spelers en de stemgerechtigde leden (zijnde niet spelende leden) is in de verenigingscontributie een contributie aan de KNVB inbegrepen.

  Betalen van de contributie:

  Het innen van de contributie voor spelende leden wordt door Nikki Online gedaan.

  Hiervoor wordt in augustus aan alle spelende leden en/of de ouders van spelende jeugdleden een nieuwsbrief gemaild of gestuurd waarin wordt uitgelegd hoe de contributie-inning door Nikki Online in zijn werk gaat en wat daarvoor gedaan moet worden.

  Je hebt de mogelijkheid om de contributie in één keer of in termijnen te betalen.

  Voor het in termijnen betalen van de contributie rekent Nikki Online administratiekosten. Dit is in totaal 10% van het contributiebedrag met een maximum van €.19,00.

  Het bestuur van V.V.J. zal ten behoeve van de inning van de contributie de persoonsgegevens overdragen aan Nikki-Online. Deze gegevens zullen door Nikki-Online niet worden doorgegeven aan derden. Wil je hier meer over weten dan kun je op de website van Nikki-Online kijken voor meer informatie met betrekking tot de A.V.G.

  Bij het niet betalen van de contributie behoudt de vereniging zich tevens het recht om de vordering tot betaling over te dragen aan een incassobureau en zullen alle kosten welke hieraan verbonden zijn voor rekening komen van het betreffende lid.

  Boetes

  Wekelijks ontvangt de vereniging van de KNVB een overzicht van individuele tuchtzaken en verenigingstuchtzaken. Op het overzicht individuele tuchtzaken staat per lid de aard van de tuchtzaak en de administratiekosten die daaraan zijn verbonden. Deze administratiekosten worden door de KNVB direct in rekening gebracht aan de vereniging en de vereniging zal deze kosten in rekening brengen bij het betreffende lid.

  Schorsing

  Het bestuur behoudt, in het geval van niet tijdig betalen van contributie en/of boetes, altijd het recht tot schorsing van het desbetreffende lid.

  Verhuizen

   

  Bericht van verhuizing moet altijd doorgegeven worden aan de secretaris van de vereniging:

  Mevrouw A. Camu
  Van Hoornekade 28, 3554 AW Utrecht
  Email: annemiekcamu@casema.nl

  Het verenigingsbestuur is gerechtigd uit billijkheidsoverwegingen van bovenstaande regels af te wijken, bijvoorbeeld in gevallen van ernstige ziekte of langdurige blessures.

  Bestuur V.V.J.

   

   

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 •  

  V.V.J. gaat op alle vlakken professionaliseren, zo ook voor het innen van de contributiegelden.

  Het bestuur van V.V.J. heeft besloten om het innen van de contributie over te dragen aan NIKKIOnline.nl. NIKKI-Online.nl start per 1 september 2017 met het online innen van de contributie. Dit kan ineens of per maand. Kiest u er voor om per maand te laten incasseren dan betekent dit dat zij uw contributie per maand in hun administratiesysteem "NIKKI" verwerken, u een mail sturen dat het tijd is om het maandelijkse bedrag te voldoen en de betalingen te verwerken. Bij de inning per maand worden administratiekosten in rekening gebracht. Bij inning per jaar in 1 keer worden geen administratiekosten in rekening gebracht.

  In september 2017 gaat Nikki u maandelijks een mail sturen met daarin de maandelijkse contributie. In deze mail staat de totale contributie vermeld en daarbij het maandbedrag dat u via de meegestuurde iDeal-link dient te voldoen. Mocht u de contributie in 1 keer willen betalen, dan horen we dit graag van u middels een mail met daarin uw gegevens en V.V.J. U ontvangt een nieuwe mail met het totaalbedrag in 1 keer. U heeft dan 10 dagen de tijd om de totale contributie te voldoen.

  Kiest u voor maandelijks betalen dan ontvangt u in september 2017 de eerste mail met daarin de iDeal-link voor de betaling van de eerste contributie die verdeeld wordt over 7 maanden. In maart 2018 volgt de laatste mail m.b.t. de contributie voor het seizoen 2017-2018. Wanneer u geen mail ontvangt rond september 2017, zijn mogelijk de contactgegevens die bekend zijn bij V.V.J. niet up-to-date. Stuur in dat geval een mail met uw juiste gegevens (naam, postadres, mailadres en telefoonnummer) naar penningmeester@nikki-online.nl . Laat ons in uw mail a.u.b. altijd weten dat u lid bent van V.V.J., aangezien we van meerdere sportclubs de contributie innen.

  De administratiekosten zijn 10% van uw contributie met een maximum van € 19,- en worden bij maandelijkse betaling opgeteld bij de te betalen contributie. Mocht u ondanks deze uitleg nog vragen hebben, leest u dan de veelgestelde vragen (FAQ’s) op onze website: www.nikki-online.nl. Wordt hier uw vraag niet beantwoord, dan kunt u zich via mail tot ons wenden voor verdere informatie. Wij kijken uit naar de samenwerking tussen V.V.J. Utrecht en Nikki-online.nl

  Met vriendelijke groeten, Nikki-Online en het bestuur van V.V.J.